Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

fruit and vegetables sector

Организациите на производителите имат решаваща роля в сектора на плодовете и зеленчуците в ЕС

Организациите на производители играят решаваща роля за поддържането и насърчаването на растежа в сектора на плодовете и зеленчуците в Европейския съюз. Това става, наред с други неща, чрез насочване на финансовата подкрепа от ЕС за бранша. Това е едно от заключенията на обобщаващото проучване на националните стратегии за устойчиви оперативни програми в сектора на плодовете и зеленчуците за периода 2013-2018 г., публикувано от Европейската комисия на 15.12.2022 г.