Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 2: Интелигентното животновъдство и системи за отглеждане

Поредица „Индустрия 4.0 в животновъдството“

През 2004 г. е използван електронен млекомер за едър рогат добитък, първото важно приложение на интелигентна система в животновъдството. Това се случва години преди да бъде въведен терминът „интелигентно животновъдство“.

Преведено и адаптирано от Industry 4.0 and Precision Livestock Farming (PLF): An up to Date Overview across Animal Productions

Автори: Sarah Morrone, Corrado Dimauro, Filippo Gambella, Maria Grazia Cappai

Публикация: Sensors 2022