Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 3: Наблюдаване на здравни параметри в период на разплод

Поредица „Индустрия 4.0 в животновъдството“

Както при млекодайните, така и при месодайните говеда чрез системата за измервания на броя крачки с крачкомер, заедно с няколко други метода за наблюдение, може да бъде установена куцота. Използвани са преки и непреки методи поотделно или в комбинация. През последните години значително нараства сложността на системите за диагностика. Седем променливи – скорост на ход, удари на сърцето в минута, дневна активност, млеконадой, стадий на лактация, пикова скорост на потока и проводимост на млякото – се използват за откриване на куцота при говедата.

Преведено и адаптирано от Industry 4.0 and Precision Livestock Farming (PLF): An up to Date Overview across Animal Productions

Автори: Sarah Morrone, Corrado Dimauro, Filippo Gambella, Maria Grazia Cappai

Публикация: Sensors 2022