Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 3: Екологични аспекти

Поредица “Регенеративното земеделие в Европа”

Европа отделя много сериозно внимание на влиянието на селскостопанската практика върху околната среда. Законодателството и регулацията управляват употребата и количествата на множество производствени ресурси. Затова не е изненадващо, че екологичният аспект на регенеративното земеделие е задълбочено изследван в Европа. Основните проблеми са свързани с ерозия, с разпространението на хранителните вещества и пестицидите и с емисиите на парникови газове.

Поредица “Регенеративното земеделие в Европа” (оригинално заглавие: Conservation Agriculture in Europe)

Изследване на Професор Готлиб Баш и колектив 

Глава 15, „Experiences with CA in Europe“ от книгата Conservation Agriculture

Автори: G. Basch, T. Friedrich, A. Kassam and E. Gonzalez-Sanchez
Редактори: Farooq Muhammad, Siddique Kadambot
Издателство: Springer International Publishing, 2015 г.

Преведена и адаптирана версия