Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Работата в мрежа е важна за успешното прилагане на политиката на ЕС за развитие на селските райони

Европейската комисия публикува проучване за приноса на Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР) и Националните селски мрежи (НСМ) за прилагането на политиката на ЕС за развитие на селските райони. Тези две мрежи са довели до по-голямо участие на заинтересованите страни в ежедневното изпълнение на проекти за развитие на селските райони в периода 2014-22 г. В резултат на това, наред с други неща, се е стигнало до по-добро изпълнение, по-подходящо за местните нужди.

Дейностите и засиленият обмен на информация, извършвани от тези мрежи, са осигурили по-висок капацитет и качествено администриране и управление на програмите за развитие на селските райони, като са засилили координацията на всички заинтересовани страни и са отговорили на реалните нужди на бенефициентите. Ангажираните заинтересовани страни са представлявали широк кръг от лица, включително създатели и изпълнители на политики и програми, представителни органи на групи по интереси (организации, представляващи фермери, горски мениджъри, екологични организации, селски общности и т.н.) и участници на място (земеделски производители, бенефициенти на проекти, местни Групи за действие и други).

Политиката за развитие на селските райони, вторият стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП), беше приложена чрез програми за развитие на селските райони на ниво държава членка или регионално ниво. През 2007 г. Европейската мрежа за развитие на селските райони и националните селски мрежи станаха част от политиката за развитие на селските райони, заедно с включването на ЛИДЕР в тази политика. През 2014 г. Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) също беше включено във втория стълб на ОСП. Заедно ЕМРСР и мрежата ЕПИ-АГРИ образуват Европейските селски мрежи.

Уроците, научени от работата в мрежа, са допринесли за проектирането и създаването на Мрежата за ОСП на ЕС – платформа, където всички участници в селското стопанство и политиката за селските райони могат да споделят знания и информация. Мрежите също играят важна роля в изясняването на концепциите и предаването на информация от значение за ЕС, като например Зелената сделка, новата ОСП или дългосрочната визия за селските райони, и правят информацията за ЕС по-достъпна. Проучването също така очертава 14 препоръки за Мрежата на ОСП на ЕС, като се основава на поуките, извлечени през предходния период.

Според ЕК мощните инструменти за работа в мрежа, като събития, публикации и добри практики, трябва да продължат да укрепват сътрудничеството и да подкрепят ангажираността на заинтересованите страни в новото изпълнение, ориентирано към осъществяване, мониторинг и оценка на ОСП.

Източник:
БТА