Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

България участва в учредяването на международна асоциация за подкрепа на инициативата БИОИЙСТ

България ще участва в учредяването на международна асоциация за подкрепа на инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство в контекста на биоикономиката (БИОИЙСТ). Правителството одобри участието на страната ни в организацията с нестопанска цел.

ЕК стартира обществена консултация за правилата за помощ de minimis

Европейската комисия започна обществена консултация, с която прикани заинтересованите страни да коментират проект за целенасочени изменения на правилата за помощ в малък размер (de minimis) за селскостопанския сектор – Регламент de minimis в селското стопанство. Обществената консултация продължава до 21 юли 2024 г. 

Стартира втори прием по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“

От 8 юни започва втори прием по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Определеният бюджет по интервенцията е в размер на 4 000 000 лева, като това е  свободният паричен остатък от първия прием. Средствата са предвидени само за авансови плащания.

Приемът ще продължи до 15 юли и е съгласно Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 година.

Стартира пожароопасният сезон

Обявен е пожароопасният сезон в горските територии в цялата страна. Според разпоредбите на Закона за горите, обявяването на пожароопасния сезон става по предложение на директора на съответната Регионална дирекция по горите със заповед на областния управител, който определя времетраенето. Поради спецификата на всеки отделен регион, периодът е различен и обхваща месеците от март до ноември.

Стартира прием по интервенциите в областта на биологичното земеделие и на околната среда

От 6 юни 2024 г. започва приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в областта на биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда, и климата, и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода (2023 – 2027 г.) (СПРЗРСР). Документите ще се приемат в общинските служби по земеделие или чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“, заедно със заявленията за подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания през кампания 2024.  

До 30 юни се удължава срокът за подаване на заявления по Кампания 2024

До 30 юни се удължава срокът за подаване на заявления по Кампания 2024. Това стана възможно след като в бр. 47 на Държавен вестник, бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания и Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

Студентски проект за земеделски биостимулант на второ място на Академия за иновации 2024

Два отбора са победителите в Академия за иновации 2024. Образователният стартъп Education+ създава платформа за младежки възможности, която атакува проблема за студентската безработица в България.  С равен брой точки първо място печели и MetalLbas Engineering с амбициозната задача да популяризира темата за метаматериалите в България. 

Нова международна защита на генетичните ресурси

Държавите - членки на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС/WIPO) одобриха нов революционен международен правен инструмент, свързан с интелектуалната собственост (ИС), генетичните ресурси и свързаните с тях традиционни знания, отбелязвайки исторически пробив, който сложи край на продължили 25 години преговори. Това е първият договор на СОИС, който разглежда взаимодействието между интелектуалната собственост, генетичните ресурси и традиционните знания, и първият договор на СОИС, който включва разпоредби специално за коренното население, както и за местните общности.

ЕК одобри първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 — 2027 г.

Европейската комисия одобри първото изменение на Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г. Промените в различните интервенции, включени в Плана ще спомогнат за улесняване неговото изпълнение и адаптиране на условията и изискванията към резултатите от прилагането. Това ще даде възможност за облекчаване на административната тежест и по-добро насочване на подкрепата към земеделските стопани, включително в рамките на Кампания за директни плащания 2024. Успоредно с това на 4-ти юни т.г.

Европейски държави настояват за разширяване на задължителното етикетиране на произхода на повече хранителни продукти

Група страни от ЕС подкрепиха стремежа на Германия и Австрия да разширят задължителното етикетиране на произхода до по-широк набор от хранителни продукти на заседание на Съвета на ЕС, въпреки съществуващите опасения за нарушаване на пазара и повишаване на цените за потребителите.

Берлин и Виена бяха подкрепени от делегациите на единадесет страни членки на срещата на министрите на земеделието на ЕС, на която те призоваха Европейската комисия да излезе с предложение за включване на повече храни в задължителното посочване на произхода, предава Euractiv.