Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

ЕК защити законодателството за нови геномни техники при растенията

Европейската комисия потвърди научната надеждност на новото законодателство относно новите геномни техники за отглеждане на растения на изслушване пред комисията по околна среда на Европейския парламент. Повод за изслушването бяха критичните забележки на френската хранителна агенция Anses, пише Euractiv.

ЕС стартира конкурс за най-добро биологично производство

Европейският съюз (ЕС) стартира конкурс за най-добро биологично производство. Инициативата ще има за цел да бъдат отличени постижения по цялата верига за създаване на стойност в биологичното производство, както и най-добрите и иновативни участници.

Конкурсът е част от кампанията по Плана за действие за развитие на биологичното производство, приет от Комисията на 25 март 2021 г., с който ще се симулира нарастването на потребителско търсене на биологични продукти

Стартира второто издание на „Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони” (ARIA)

За втора поредна година Европейската комисия стартира конкурса „Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони” (ARIA)! Темата на тазгодишното издание е „Сила за младите хора“.

Целта на инициативата е да бъдат отличени проекти, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и/или Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), които насърчават продоволствената сигурност, устойчивостта на околната среда и социално-икономическата структура на селските райони.

Eкип на Стопански факултет разработва секторно иновационно табло за агробизнеса

На 27 март беше представен проект „Разработване на методология за комплексна оценка на иновационния потенциал на секторно и фирмено равнище в областта на агробизнеса“, финансиран от Фонд Научни Изследвания с договор № КП-06 -Н75/8 от 07.12.2023 с бенефициент Стопански факултет към Софийски университет.

EП прие нови правила за подобряване на информацията за храните за закуска

Европейският парламенг одобри временното политическо споразумение със Съвета относно актуализираните правила относно състава, наименованието, етикетирането и представянето на някои храни за закуска, така наречените „директиви за закуските“, с 603 гласа „за“, 9 „против“ и 10 „въздържал се“.

Преразглеждането на „директивите за закуските“ има за цел да помогне на потребителите да вземат информирани и по-здравословни решения относно продукти като мед,сокове, конфитюри и мармалади.

Учени от България и Германия разчетоха генома на защитеното растение Родопски силивряк (Haberlea rhodopensis)

Учени от българския Център за върхови постижения в растителната системна биология и биотехнология - ЦРСББ, съвместно с изследователи от Потсдамски университет и Института по молекулярна физиология на растенията “Макс Планк” в Германия, успешно секвенираха генома на Haberlea rhodopensis - ендемичен за България вид “възкръсващо растение”, известно още като Орфеево цвете или Родопски силивряк.

МЗХ публикува за обсъждане изменение в нормативната уредба за „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане, в рамките на законоустановения едномесечен срок, проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

Срокът е до 7 май. 

Ученици от Исперих - победители в регионалния кръг на Националното състезание „Млад фермер“ за Североизточна България

Отборът на Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ в Исперих е победител в регионалния кръг на Националното състезание „Млад фермер“ за Североизточна България. Втори е отборът на ПГАС в Добрич, а трети са учениците от СУ „Христо Ботев“ във Ветрино.

В състезанието се включиха 57 ученици от 19 училища в Североизточна България. Надпреварата се проведе в три модула – „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Механизация на селското стопанство“, а домакини бяха от гимназията в Исперих.

Комитетът по наблюдение одобри 17-то изменение на ПРСР 2014-2020

Комитетът по наблюдение (КН) на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. одобри 17-то изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) по време на третото си заседание в София. Основната цел е осъществяване на ефективно разпределение на свободния финансов ресурс в съответствие със заложените цели и приоритети по Програмата до края на 2025 г. 

МЗХ: На ГКПП Капитан Андреево ще работят две лаборатории за проверка на плодове и зеленчуци

На ГКПП Капитан Андреево ще работят две лаборатории за проверка на плодове и зеленчуци и това е добра сделка, която бе постигната след сериозни усилия на Българската агенция по безопасност на храните.