Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 1: Наемните селскостопански работници: Кои са те?

Поредица „Селскостопанските работници и устойчивото земеделие“

Наемните селскостопански работници са жени и мъже, които работят на ниви, овощни градини, оранжерии, животновъдни ферми и цехове за първична обработка за производство на храни и тъкани. Те са наети във ферми с малък или среден размер, или в големи, индустриализирани селскостопански производства. Това са наемни работници, защото не притежават, нито наемат земята, която обработват, нито пък средствата и оборудването, които използват. Това ги прави група работници, различна от фермерите.

Селскостопанските работници и техния принос към устойчивото земеделие и развитието на селските райони
Оригинално заглавие: Agricultural Workers and Their Contribution to Sustainable Agriculture and Rural Development
Written by Peter Hurst in collaboration with Paola Termine and Marilee Karl

Издание на:
Международна организация на труда
Организация по прехрана и земеделие

Преведена и адаптирана версия