Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 5: Значение на трудовите договори

Поредица „Селскостопанските работници и устойчивото земеделие“

Наемането на работници на трудов договор става все по-широко разпространено в едрото селскостопанско производство. Много от производителите поддържат относително малък брой постоянни работници и използват посредници за осигуряване на допълнителна работна ръка през интензивните периоди като жътва. Някои от трудовите посредници са известни фирми, специализирани в набирането, транспортирането и управлението на наемни селскостопански работници, докато други работят много по-неформално.

Оригинално заглавие: Agricultural Workers and Their Contribution to Sustainable Agriculture and Rural Development
Автори: Питър Хърст в сътрудничество с Паола Термине и Марили Карл

Издание на:
Международна организация на труда
Организация по прехрана и земеделие

Преведена и адаптирана версия