Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Наука

От мястото на събитието: дванадесетото издание на Софийски фестивал на науката, организиран от Фондация „Красива наука“ през октомври 2022 г. От нашите репортери ще научите кои теми представи българската селскостопанска и екологична наука и защо те определят посоката, в която се концентрират интересите на изследователите.

Познаваме ли българската наука?

Познаваме ли българската наука?
Разговор с Петър Теодосиев, БГ Наука. С годините интересът към българската наука много се променя. По време на пандемията имаше да кажем огромен интерес, но и много фалшиви новини. Те също растат заедно с интереса към науката. В момента много повече се говори за наука, много повече сайтове имат такава секция, повече събития се случват всяка година. Но е бавно. Аз наблюдавам този процес отдавна и процесът е много, много бавен.

Подкаст: Познаваме ли българската наука?

Разговор с Петър Теодосиев, БГ Наука БГ Наука е сайт, списание, портал, влог, подкаст и обединява разнообразие от канали за комуникация на науката в България. От 17 години се занимавам с дигитална комуникация на науката. С годините интересът към българската наука много се променя. По време на пандемията имаше да кажем огромен интерес, но и много фалшиви новини. Те също растат заедно с интереса към науката. В момента много повече се говори за наука, много повече сайтове имат такава секция, повече събития се случват всяка година. Но е бавно. Аз наблюдавам  този процес отдавна и процесът е много, много бавен.

Човешкият отпечатък върху природата в България

Човешкият отпечатък е свързан с процеса на антропогенизация на природата, който произвежда два вида резултати: антропогенизирана среда (повлияна от хората) и антропогенна среда (създадена от хората). Пример за среда, изцяло създадена от хората, би била суша, отвоювана от морето.

Защо и как устойчивото земеделие може да бъде решение за климатичните промени?

Земеделието е човешка дейност, която е в двупосочно взаимодействие с промените в климата. От една страна, то е пряко засегната от тях и същевременно излъчваща значително количество емисии, които от своя страна влияят на климата. Промените предизвикват стрес върху растенията вследствие на продължителните периоди на засушаване, последвани от екстремни валежи; загуба на въглерод и други важни елементи в почвата; дезертификация и ерозия; изместване на климатичните зони и трудности в приспособяването на земеделски практики към така изместените зони.

Горещите точки на биоразнообразие

Какво е гореща точка на биоразнообразие? Това е биогеографски регион с концентрация на биоразнообразие, застрашено от човешката дейност. Такива са само 38 места в целия свят и едва 3 в Европа. България, попада в границите на такава гореща точка, заради благоприятните си климатични условия. Само тук се намират видове от род Лопен, които се използват за лечебни цели.

Как да се противопоставим на незаконната сеч?

Природозащитната организация WWF България е създала мобилно приложение „Спаси гората“, чрез което гражданите могат да подават сигнали за незаконен дърводобив. То работи от 2020 г. и през последните месеци чрез него са получени над 50 сигнала за незаконна дейност в гората и за съмнения за неправомерен превоз на дървесина.

Агронауката на Научната карта на България

Агронауката на Научната карта на България Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ има основната задача да стимулира целенасочени научни изследвания  в областта на селското стопанство, храните и биоикономиката, които ще спомогнат за справяне с трите основни предизвикателства, пред които са изправени тези сектори днес: жизнеспособно производство на храни; устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата и балансирано развитие на биоикономиката.