Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 1: Качества и поведение на почвите

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“

Две от основните причини за стагнация и спад на селскостопанското производство в региона са именно продължителната интензификация на производството и деградацията и влошаването на почвеното плодородие. Рисковете от деградация на почвата често се подценяват и остават незабелязани от фермерите.

Поддържането на почвата в подходящо състояние за активните жизнени процеси на цялата хранителна система почва-растение-вода е ключов фактор за подобряване на способността й за биотично само- възстановяване и поддържане на продуктивния капацитет на земята.

Ръководството за регенеративно земеделие съдържа технически насоки за фермери и за експерти, работещи в областта и може да бъде използвано в университетски учебни програми по агрономия. То предоставя технически насоки за устойчиво прилагане на регенеративното  земеделие и конкретни съвети за адаптиране на практики към местните условия.

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“ за Източна Европа и Централна Азия на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (оригинално заглавие: Conservation Agriculture. Training guide for extension agents and farmers in Easter Europe and Central Asia)

Автори: Сандра Корси и Хафиз Муминджанов

Преведена и адаптирана версия