Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Текст

Част 3: Наблюдаване на здравни параметри в период на разплод

Както при млекодайните, така и при месодайните говеда чрез системата за измервания на броя крачки с крачкомер, заедно с няколко други метода за наблюдение, може да бъде установена куцота. Използвани са преки и непреки методи поотделно или в комбинация. През последните години значително нараства сложността на системите за диагностика. Седем променливи – скорост на ход, удари на сърцето в минута, дневна активност, млеконадой, стадий на лактация, пикова скорост на потока и проводимост на млякото – се използват за откриване на куцота при говедата.

Част 5: Потенциал за разширяване на практиката

В Европа климатичните промени будят сериозни безпокойства в обществото и са много важни за фермерите. Било в северните държави, където зимата става по-мека, а пролетта и есента по-влажна или в южните, централните и източните държави, където се очаква по-често засушаване през пролетта и лятото, промените в климата ще засегнат селското стопанство както от гледна точка на стратегии за адаптиране, които трябва да бъдат приети, така и от гледна точка на потенциала за смекчаване.

Част 2: Очаквана динамика на прехода

Източник: Нова зелена революция или обичаен агробизнес? Проблеми на съгласуването и усложнения в прехода на агрохранителните системи Автори: Нико Войтиня, Джери ван Дийк, Маржолейн Деркс, Петер Гроот Коеркамп и Марко Хекерт

Част 4: Условия на наемане и труд

В условията на увеличаващ се дял наемни работници в селското стопанство и растящ процент на продукцията на местните и международните пазари преговорите за по-добри условия на труд трябва поне в известна степен да съответстват на стандартите за качество на продуктите. По-добрите условия на труд са необходима предпоставка за модернизация и за отваряне на пазарите и ще стимулират икономическата ефективност посредством увеличената производителност на труда.

Част 2: Интелигентното животновъдство и системи за отглеждане

През 2004 г. е използван електронен млекомер за едър рогат добитък, първото важно приложение на интелигентна система в животновъдството. Това се случва години преди да бъде въведен термина „интелигентно животновъдство“. Преведено и адаптирано от Industry 4.0 and Precision Livestock Farming (PLF): An up to Date Overview across Animal Productions Автори: Sarah Morrone, Corrado Dimauro, Filippo Gambella, Maria Grazia Cappai Публикация: Sensors 2022

Част 1: Зелени агрохранителни системи и преходът на нидерландското селско стопанство

Бъдещето на агрохранителните системи, които светът днес използва, трябва спешно да бъде преосмислено. Негативното им въздействие върху почвите, водата, въздуха и функционалното биоразнообразие заплашва да прекрачи безопасните граници и да застраши бъдещия им производствен потенциал.

Цифрови кошери повишават конкурентоспособността на пчеларите

Оперативна група Digibee от България допринася за цифровата трансформация на сектора на биологичното пчеларство. Digibee разработва интелигентна цифрова система за повишаване на конкурентоспособността на производството на мед и други свързани продукти.

Източник: Мрежата за ОСП на ЕС

Преведена и адаптирана версия

Част 3: Предизвикателства

От няколко десетилетия насам прецизното земеделие се използва за повишаване на добива на културите и намаляване на разходите. Въпреки това земеделските стопани все още не прилагат широко тези нови техники поради различни причини и предизвикателства.

Precision Agriculture Techniques and Practices: From Considerations to Applications
Автори: Uferah Shafi, Rafia Mumtaz, José García-Nieto, Syed Ali Hassan, Syed Ali Raza Zaidi, Naveed Iqbal
Издание на SENSORS 2019
 

Част 4: Икономически аспекти и предизвикателства

В заключителния доклад на европейския проект за устойчиво селско стопанство и консервация на почвите (SoCo 2009) авторите подчертават, че спестяванията от труд са в обхвата на 50-75%, а спестявания от гориво до 60%. Макар въвеждането на регенеративната система да изисква известна първоначална инвестиция в машини и най-вече в оборудване за засяване, последващото съкращаване на разходите за оборудване, ремонти и подмяна на техника е значително, особено за по-големите ферми.

Климатека

“Искаме за климатичните промени да се говори достоверно, само с научни факти, и то от български учени и специалисти, които разбират от работата си, следят всички нови изследвания и стоят с името си зад всяка публикация”, споделят основателите на Климатека Пламена Маринова и Оля Стоянова.