Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Текст

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в нормативната уредба за интервенциите в областта на агроекологията

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните.

Изменението на нормативната уредба е в следствие на неофициалното одобрение от страна на Европейската комисия на предложените промени в компенсаторните интервенции в рамките на първо изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Част 5: Предизвикателства пред интелигентното животновъдство и интернет на нещата (IoT)

Интелигентното животновъдство се възприема като подход за ефективно използване на ресурсите за постигане на възможно най-добри резултати. Погледнато от различни страни, то отговаря на критериите за устойчива система. В литературата е посочено, че Интернет на нещата ще претърпи значителни технологични подобрения като технология, ориентирана към услугите.

Част 7: Устойчиво развитие и безопасна храна

След Конференцията на ООН за околната среда и развитието синдикатите по света засилиха активността си по темата за околната среда и в изграждането на мрежи и съюзи с други организации.  Например Обществото на трудовия екологичен алианс във Ванкувър, Канада включва работниците пряко в екологичната тема, като прави връзки между нея и здравето. Освен това то гради разбиране за движението на труда сред еколозите.

Част 7: Препоръки за преминаване към регенеративно земеделие

Регенеративното земеделие изисква много знания и представлява цялостна промяна в модела на земеделие. Ето защо процесът на популяризиране на този метод трябва да бъде придружен от ясна комуникационна стратегия.

Част 6: Приносът на работниците за устойчивото земеделие

Синдикатите използват своите представителни функции и структури, организационни способности, опит в колективното договаряне, технически знания и образование и програми за обучение, както и политическите си ангажименти, за да увеличат приноса си за устойчивата селскостопанска продукция, продоволствената сигурност и устойчивото развитие.

Част 4: Наблюдаване на здравни параметри в период на разплод, продължение

Според проучване, проведено през 2014 г., популацията на говеда в света се оценява на 1,43 милиарда, а тази на овце и кози - на 1,87 милиарда. Въпреки големия брой на дребните преживни животни, изследванията на подходите за интелигентно животновъдство при тях са значително по-малко на брой в сравнение с  изследванията на подходите за интелигентно животновъдство при говедата.

Преведено и адаптирано от Industry 4.0 and Precision Livestock Farming (PLF): An up to Date Overview across Animal Productions

Част 3: Изводи на изследването

Използваният в изследването подход за описание на проблемите в прехода на нидерландската хранително-вкусова система ясно очертава групите въпроси, по които заинтересованите страни имат сходни или различни виждания и идентифицира нововъзникващи обединения по определени въпроси. Това е полезна първа стъпка за разработване на политики за преход и може да се използва за картографиране на мисиите в селскостопанските иновационни системи.

Част 5: Значение на трудовите договори

Наемането на работници на трудов договор става все по-широко разпространено в едрото селскостопанско производство. Много от производителите поддържат относително малък брой постоянни работници и използват посредници за осигуряване на допълнителна работна ръка през интензивните периоди като жътва. Някои от трудовите посредници са известни фирми, специализирани в набирането, транспортирането и управлението на наемни селскостопански работници, докато други работят много по-неформално.

Част 6: Проектиране на системи за отглеждане на култури за конкретни цели

Мерките за управление трябва да бъдат насочени към поддържане и подобряване на продуктивността на почвата, като същевременно се използва почвената влага. Покривните култури, заедно с no-till технологията, имат голям потенциал за постигане на тази цел.

Съвременни технологични достижения в областта на млечното говедовъдство във ферма ЕЛВИ

Интелигентното животновъдство си поставя за цел по-продуктивни, ефикасни и устойчиви операции в стопанствата, като използва възможностите на цифровите технологии.