Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

FarmLab: дигитална библиотека

Дигиталната библиотека FarmLab съдържа текстови, аудио и видео материали (с възможност за сваляне) по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Добре известно е от научния и практически опит, че преминаването към регенеративно земеделие може да предизвика промени в появата и…

Водеща държава в прилагането на минимална или никаква обработка (но-тил) в западна Европа е Испания с около 650 000 хектара (към 2015 г.) или почти 5% от…
Разговор с доц. д-р Дарина Заимова,катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ в Тракийски университет - Стара Загора.
Най-показателният елемент за качество на почвата е органичната материя. Това е органичната част, която се състои от мъртви растения и животински остатъци на…

Две от основните причини за стагнация и спад на селскостопанското производство в региона са именно продължителната интензификация на производството и…

Разговор с главен асистент д-р Звездомир Желев, катедра Фитопатология на Аграрен Университет Пловдив и директор на център за интегрирано управление на болести…
Разговор с Тома Стайков, мениджър на АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ НО-ТИЛЪРИ и арх. Мартин Микуш, урбанист.

Прилагането на достиженията на науката и технологиите в селското стопанство има няколко цели: по-висока производителност, п

Човешкият отпечатък е свързан с процеса на антропогенизация на природата, който произвежда два вида резултати: антропогенизирана среда (повлияна от хората) и…
Земеделието е човешка дейност, която е в двупосочно взаимодействие с промените в климата. От една страна, то е пряко засегната от тях и същевременно излъчваща…
Тракийски университет оглавява консорциум по Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ - ИНТЕ-ЖИВО, финансирана от Министерството на…
Какво е гореща точка на биоразнообразие? Това е биогеографски регион с концентрация на биоразнообразие, застрашено от човешката дейност. Такива са само 38…