Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

FarmLab: дигитална библиотека

Дигиталната библиотека FarmLab съдържа текстови, аудио и видео материали (с възможност за сваляне) по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Умното земеделие включва прилагането на съвременни информационни технологии и по-точно IoT (Интернет на нещата) в селскостопанския сектор…

Емисии на пaрникови газове, използване на земя и прясна вода, еутрофикация, биоразнообразие на бозайници и птици.

Използването на мултиспектралните изображения, заснети от дистанционни сензори, позволява изчисляването на вегетационни индекси.

Кои са тези хора? Но-тилъри едва ли говори нещо на онези от нас, които не са запознати със земеделските практики…

Разликите в доходите на работещите на трудов договор и на временно заетите понякога са доста големи не само защото броят на работните дни

Селското стопанство в данни: какви са тенденциите на пазара на труда в сектора в Европа, къде стои България и какво означава това за българските фермери.

Силно концентрираните и чисти биоторове  са с ограничена наличност, а през 2022 г.

Ситуацията с условията на труд на заетите в европейските ферми буди нарастващо безпокойство. В новата Обща селскостопанска политика (ОСП) е предвидено…

Някои жизненоважни европейски култури като лозята и маслините са опустошени от болести.