Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

FarmLab: дигитална библиотека

Дигиталната библиотека FarmLab съдържа текстови, аудио и видео материали (с възможност за сваляне) по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Прилагането на достиженията на науката и технологиите в селското стопанство има няколко цели: по-висока производителност, п

Човешкият отпечатък е свързан с процеса на антропогенизация на природата, който произвежда два вида резултати: антропогенизирана среда (повлияна от хората) и…
Земеделието е човешка дейност, която е в двупосочно взаимодействие с промените в климата. От една страна, то е пряко засегната от тях и същевременно излъчваща…
Тракийски университет оглавява консорциум по Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ - ИНТЕ-ЖИВО, финансирана от Министерството на…
Какво е гореща точка на биоразнообразие? Това е биогеографски регион с концентрация на биоразнообразие, застрашено от човешката дейност. Такива са само 38…
Природозащитната организация WWF България е създала мобилно приложение „Спаси гората“, чрез което гражданите могат да подават сигнали за незаконен дърводобив.…
Агронауката на Научната карта на България Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ има основната задача да…