Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

FarmLab: дигитална библиотека

Дигиталната библиотека FarmLab съдържа текстови, аудио и видео материали (с възможност за сваляне) по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Както при млекодайните, така и при месодайните говеда чрез системата за измервания на броя крачки с крачкомер, заедно с няколко други метода за наблюдение,…

В Европа климатичните промени будят сериозни безпокойства в обществото и са много важни за фермерите.

Източник: Нова зелена революция или обичаен агробизнес? Проблеми на съгласуването и усложнения в прехода на агрохранителните системи Автори: Нико Войтиня,…
Разговор с проф. Даниел Беркманс - Католически университет в Льовен, Белгия и Университет Тенеси, САЩ.

В условията на увеличаващ се дял наемни работници в селското стопанство и растящ процент на продукцията на местните и международните…

През 2004 г. е използван електронен млекомер за едър рогат добитък, първото важно приложение на интелигентна система в животновъдството. Това се случва години…

Оперативна група Digibee от България допринася за цифровата трансформация на сектора на биологичното пчеларство.

От няколко десетилетия насам прецизното земеделие се използва за повишаване на добива на културите и намаляване на разходите.

Разговор с Петя Иванова от АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ НО-ТИЛЪРИ

В заключителния доклад на европейския проект за устойчиво селско стопанство и консервация на почвите (SoCo 2009) авторите подчертават, че спестяванията от…

“Искаме за климатичните промени да се говори достоверно, само с научни факти, и то от български учени и специалисти, които разбират от работата си, следят…