Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

FarmLab: дигитална библиотека

Дигиталната библиотека FarmLab съдържа текстови, аудио и видео материали (с възможност за сваляне) по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Оперативна група Digibee от България допринася за цифровата трансформация на сектора на биологичното пчеларство.

От няколко десетилетия насам прецизното земеделие се използва за повишаване на добива на културите и намаляване на разходите.

Разговор с Петя Иванова от АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ НО-ТИЛЪРИ

В заключителния доклад на европейския проект за устойчиво селско стопанство и консервация на почвите (SoCo 2009) авторите подчертават, че спестяванията от…

“Искаме за климатичните промени да се говори достоверно, само с научни факти, и то от български учени и специалисти, които разбират от работата си, следят…

Умното земеделие включва прилагането на съвременни информационни технологии и по-точно IoT (Интернет на нещата) в селскостопанския сектор…

Емисии на пaрникови газове, използване на земя и прясна вода, еутрофикация, биоразнообразие на бозайници и птици.

Използването на мултиспектралните изображения, заснети от дистанционни сензори, позволява изчисляването на вегетационни индекси.

Кои са тези хора? Но-тилъри едва ли говори нещо на онези от нас, които не са запознати със земеделските практики…

Разликите в доходите на работещите на трудов договор и на временно заетите понякога са доста големи не само защото броят на работните дни