Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

FarmLab: дигитална библиотека

Дигиталната библиотека FarmLab съдържа текстови, аудио и видео материали (с възможност за сваляне) по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Използваният в изследването подход за описание на проблемите в прехода на нидерландската хранително-вкусова система ясно очертава групите въпроси, по които…

Наемането на работници на трудов договор става все по-широко разпространено в едрото селскостопанско производство.

През последното столетие гладът и недохранването бяха драстично намалени по целия свят благодарение най-вече на увеличеното производство на храни. Всеки…
Мерките за управление трябва да бъдат насочени към поддържане и подобряване на продуктивността на почвата, като същевременно се използва почвената влага.…
Интелигентното животновъдство си поставя за цел по-продуктивни, ефикасни и устойчиви операции в стопанствата, като използва възможностите на цифровите…

Както при млекодайните, така и при месодайните говеда чрез системата за измервания на броя крачки с крачкомер, заедно с няколко други метода за наблюдение,…

В Европа климатичните промени будят сериозни безпокойства в обществото и са много важни за фермерите.

Източник: Нова зелена революция или обичаен агробизнес? Проблеми на съгласуването и усложнения в прехода на агрохранителните системи Автори: Нико Войтиня,…
Разговор с проф. Даниел Беркманс - Католически университет в Льовен, Белгия и Университет Тенеси, САЩ.

В условията на увеличаващ се дял наемни работници в селското стопанство и растящ процент на продукцията на местните и международните…

През 2004 г. е използван електронен млекомер за едър рогат добитък, първото важно приложение на интелигентна система в животновъдството. Това се случва години…